Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Statut Fundacji

                                                    STATUT FUNDACJA „ LONG LIFE FOUNDATION „

  Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą   „ LONG LIFE FOUNDATION „   zwana dalej Fundacją ,ustanowiona przez:

Grzegorz Chirkowski --------------------------------  

Piotr Zawadzki  --------------------------------

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Martę Kołodziej w Kancelarii Notarialnej w Sulęcinie , Placu Czarnieckiego 10C w dniu 07.04.2017r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest miasto Sulęcin

 §4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ,przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§6 

Cele i zasady działania Fundacji

Celami Fundacji są:

1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i międzynarodowych.

2. działalność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia,

3. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

4. promocji i organizacji wolontariatu.

5. promocja nauki, edukacji, oświaty, wychowania,

6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie szkoleń w zakresie zdrowia i nauki,

2. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i sympozjach poświęconych ochronie zdrowia, 3. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony zdrowia,

4. Działalność zarobkową w zakresie sprzedaży suplementów diety chroniących zdrowie oraz prowadzenie działań reklamowych przez fundację na rzecz innych podmiotów gospodarczych,

5. Organizowanie i prowadzenie doradztwa oraz poradnictwa fachowego w dziedzinie ochrony zdrowia,

6. Propagowanie, wspieranie i wydawanie publikacji, wydawnictw i materiałów promujących a także reklamowych na temat ochrony zdrowia,

7. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, służących rozwojowi działalności statutowej Fundacji.

§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 

§

Majątek i dochody Fundacji

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 120.000 ,00 (sto dwadzieścia tysięcy) złotych wpłaconych w równych częściach przez Fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.                                                                                                                                                              §10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji oraz grantów,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku Fundacji,

5. sprzedaży suplementów diety i wydawnictw z zakresu ochrony zdrowia, 6. prowadzenia działań reklamowych przez fundację na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

§11  Władze Fundacji

Organem władzy w fundacji jest zarząd.  

§12  Zarząd Fundacji

1. Zarząd składa się z 1-3 osób powoływanych przez co najmniej jednego Fundatora.

2. Prezes i członkowie zarządu są powoływani na 3 letnią kadencję.

3. Funkcje Prezesa i członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Zarząd powołuje Prezesa zarządu.

5. Członkostwo w zarządzie wygasa w przypadku:

-  złożenia pisemnej rezygnacji na ręce co najmniej jednego z Fundatorów,

-  śmierci członka zarządu,

-  odwołania przez co najmniej jednego z Fundatorów.

6. Członkowie zarządu fundacji mogą pełnić swoje funkcje i pracować na rzecz fundacji nieodpłatnie lub pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionej w zarządzie fundacji funkcji oraz być zatrudnieni przy działaniach merytorycznych fundacji.

7. Zarząd jednoosobowy podejmuje decyzje samodzielnie, w pozostałych przypadkach decyzja jest podejmowana zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, chyba że statut stanowi inaczej.

  §13

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku Zarządu jednoosobowego, składa Prezes Zarządu.  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku Zarządu wieloosobowego,  składa Prezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.  

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz zaciągania zobowiązań majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.  

§14

Zmian w statucie Fundacji dokonuje co najmniej jeden Fundator na wniosek zarządu fundacji. Zmiany w statucie mogą dotyczyć celów dla których fundacja została ustanowiona lub określonych w akcie założycielskim.

§15

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§16  

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swojej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez co najmniej jednego Fundatora.  

§17 

LIKWIDACJA FUNDACJI  

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje co najmniej jeden Fundator.

3. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez co najmniej jednego Fundatora.

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w Statucie. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez co najmniej jednego Fundatora.    

§18

1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

2. Fundacja opracowuje sprawozdania finansowe za rok obrachunkowy.            

  Sulęcin, 22.09.2023r.                                               Grzegorz Chirkowski                                                                                                                                   (podpis  Fundatora)

pixelpixel